Συμμετοχή σε ένα πολύ σημαντικό συλλογικό όργανο: Οικονομική επιτροπή Δήμου Βόρειας Κυνουρίας, μια νέα πρόκληση…

0

Σύμφωνα με το νόμο η οικονομική επιτροπή ενός Δήμου είναι συλλογικό όργανο, αρμόδιο για τον έλεγχο και την παρακολούθηση της οικονομικής και διοικητικής λειτουργίας του δήμου. Ενδεικτικά αναφέρω μερικές από τις σημαντικές ελεγκτικές και γνωμοδοτικές αρμοδιότητες που έχει:

α) Καταρτίζει και δημοσιεύει με πράξη του Προέδρου της, τον κανονισμό λειτουργίας της.

β) Συντάσσει και εισηγείται το σχέδιο του προϋπολογισμού και ελέγχει την πρόοδο υλοποίησής του. Έχει την ευθύνη για την πιστή εκτέλεση του προϋπολογισμού και υποβάλλει ανά τρίμηνο έκθεση προς το δημοτικό συμβούλιο, στην οποία παρουσιάζεται η κατάσταση των εσόδων και εξόδων του Δήμου. Η έκθεση αυτή, στην οποία καταχωρούνται και τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας, δημοσιεύεται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του Δήμου.

γ) Εγκρίνει τον απολογισμό του Δήμου, καθώς και τους προϋπολογισμούς, ισολογισμούς, απολογισμούς, ετήσια προγράμματα δράσης και τις εκθέσεις πεπραγμένων των νομικών προσώπων και επιχειρήσεων του Δήμου.

δ) Αποφασίζει για την υποβολή αιτημάτων πρόσληψης του πάσης φύσεως προσωπικού του Δήμου, συμπεριλαμβανομένων των δικηγόρων και νομικών συμβούλων με σχέση έμμισθης εντολής.

ε) Εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο το πολυετές σχέδιο αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας του δήμου και έχει την ευθύνη και την αποφασιστική αρμοδιότητα για την υλοποίησή του. Για την ετήσια πρόοδο υλοποίησης του σχεδίου, ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής ενημερώνει το δημοτικό συμβούλιο, σε ειδική συνεδρίαση, κατά τον μήνα Δεκέμβριο κάθε έτους.

στ) Αποφασίζει για την έγκριση των όρων και τη σύναψη κάθε είδους προγραμματικών συμβάσεων και συμβάσεων

ζ) Αξιολογεί και μελετά την ανάγκη σύναψης δανείων με χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, διαπραγματεύεται με αυτά τον καθορισμό των όρων δανειοδότησης και υποβάλλει σχετική εισήγηση προς το δημοτικό συμβούλιο.

η) Αποφασίζει για την αποδοχή κληρονομιών, κληροδοσιών και δωρεών προς τον Δήμο.

Πολλές λοιπόν αρμοδιότητες του Δημοτικού συμβουλίου έχουν μεταφερθεί στην οικονομική επιτροπή και εύκολα γίνεται αντιληπτός ο καθοριστικός ρόλος της όσον αφορά στην εύρυθμη λειτουργία του Δήμου.

Σε ότι με αφορά θα ήθελα να ευχαριστήσω τον αρχηγό της παράταξης στην οποία ανήκω Παναγιώτη Μαντά για την ευκαιρία που μου έδωσε να συμμετέχω και εγώ στην εν λόγω επιτροπή και να έχω λόγο σε όλα τα θέματα που απασχολούν το Δήμο παίρνοντας μέρος σε όσο το δυνατόν περισσότερες συνεδριάσεις της καθώς το θεωρώ υποχρέωσή μου όπως κάνω μέχρι τώρα στο δημοτικό συμβούλιο.

Δεσμεύομαι δε ότι σε απόλυτη συνεργασία με τους αξιότιμους συναδέλφους  κο Μαντά, τον κο Λυτρίβη και τον κο Γκαύρο πρόκειται να προβώ σε κριτική αλλά και προτάσεις για την βελτίωση και διόρθωση των αρρυθμιών που εντοπίζουμε. Χρέος μας επίσης είναι να φέρνουμε στο Δημοτικό συμβούλιο όλα τα θέματα που κρίνουμε ότι χρήζουν και αξίζουν μεγαλύτερης προβολής προκειμένου να μπορούν να ενημερώνονται οι συνδημότες μας καθώς αυτό είναι αδύνατο μέσα από το κλειστό γραφείο συνεδριάσεων της οικονομικής επιτροπής.

Παπαγιαννόπουλος Αλέξανδρος

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ