Ανακοίνωση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Βόρειας Κυνουρίας, για τους τους ιδιοκτήτες σκαφών – εκπτώσεις στα τέλη…

0

Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Βόρειας Κυνουρίας, ως Φορέας Διοίκησης των λιμένων Παραλίου Άστρους και Αγίου Ανδρέα, έχει την αρμοδιότητα – εκτός των άλλων – να βεβαιώνει και να εισπράττει τα λιμενικά δικαιώματα από τον μόνιμο ή περιοδικό ελλιμενισμό σκαφών, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην υπ’ αριθμό 3113.11/48682.21 Κοινή Υπουργική Απόφαση (Κ.Υ.Α.), η οποία δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. με αριθμό 3013/Β/08-07-2021 και τροποποίησε μερικώς την υπ’ αριθμό 8122.1/29/2014/16-07-2014 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 2032/Β/25-07-2014), σχετικά με τα καθορισθένα ανταποδοτικά δικαιώματα προσόρμισης, παραβολής, πρυμνοδέτησης και τα ειδικά τέλη ελλιμενισμού των επαγγελματικών πλοίων αναψυχής, των ιδιωτικών πλοίων αναψυχής, των μικρών σκαφών, των επαγγελματικών τουριστικών ημερόπλοιων καθώς και των παραδοσιακών πλοίων.

  • Από τα προβλεπόμενα στις ανωτέρω Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις, προβλέπεται η παροχή εκπτώσεων στα τέλη πρυμνοδέτησης και στα τέλη παραβολής, μόνο εάν αυτά καταβληθούν προκαταβολικά, (20% για ένα μήνα, 30%  για ένα εξάμηνο και 40% για ένα έτος).
  • Με την παρούσα γνωστοποιούμε σε όλους τους ιδιοκτήτες σκαφών, που ελλιμενίζουν ή πρόκειται να ελλιμενίσουν τα σκάφη τους στους ανωτέρω λιμένες, ότι πρέπει να φροντίσουν εγκαίρως και να εφοδιαστούν με την απαραίτητη άδεια ελλιμενισμού του σκάφους τους, καταβάλλοντας και τα προβλεπόμενα λιμενικά δικαιώματα για να επωφεληθούν των σχετικών εκπτώσεων, το αργότερο μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2023.
  • Οι ενδιαφερόμενοι – εφόσον πρόκειται για σκάφος που εκδίδει άδεια για πρώτη φορά στους ανωτέρω λιμένες – πρέπει απαραίτητα να έχουν μαζί τους την Αστυνομική τους Ταυτότητα, τον Α.Φ.Μ και αντίγραφο της άδειας πλόων του σκάφου τους.
  • Όσον αφορά την είσπραξη  των λιμενικών δικαιωμάτων των επαγγελματικών αλιευτικών σκαφών, η οποία υλοποιείται σε εφαρμογή των διατάξεων της Κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών Οικονομίας & Οικονομικών και Ναυτιλίας με αριθμό 3113.11/16804 (ΦΕΚ 1254/Β/17-03-2022 «Τροποποίηση της υπ’ αριθμό 8122.1/03/04/03-02-2004 κοινής υπουργικής απόφασης «Αναπροσδιορισμός δικαιωμάτων Λιμενικών Ταμείων και Δημοτικών Λιμενικών Ταμείων» (Β’ 310), σας υπενθυμίζουμε ότι αυτή μπορεί να γίνεται και ετήσια (ανεξαρτήτως του χρόνου αναθεώρησης της αδείας του σκάφους), προκειμένου οι ενδιαφερόμενοι να ωφελούνται των προβλεπομένων εκπτώσεων.

Στην ανωτέρω περίπτωση οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν τα δικαιολογητικά που προβλέπονται μόνον στη γραμματεία του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου.

Η υποβολή των ανωτέρω στοιχείων μπορεί να γίνει και με τη χρήση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) που αναγράφεται στην παρούσα.

Σας γνωστοποιούμε επίσης – προς αποφυγή οποιασδήποτε παρερμηνείας της σχετικής νομοθεσίας – ότι οι εκπτώσεις για όλους τους τύπους των σκαφών υπολογίζονται σύμφωνα με τις ανωτέρω Κ.Υ.Α. και θα χορηγούνται μόνο για τα σκάφη, οι ιδιοκτήτες των οποίων θα καταβάλλουν προκαταβολικά τα λιμενικά δικαιώματα και θα ισχύουν από την ημερομηνία που προσέρχονται στην υπηρεσία για την έκδοση της προβλεπόμενης αδείας και μεταγενέστερα.

Για το διάστημα που τυχόν έχει μεσολαβήσει από τη λήξη της προηγούμενης αδείας μέχρι την ανανέωσή της – εφόσον το σκάφος ελλιμενίζεται – ο ιδιοκτήτης είναι υπόχρεος καταβολής του αναλογούντος ποσού χωρίς να δικαιούται έκπτωση.

Τέλος και όσον αφορά τους ιδιοκτήτες που έχουν ελλιμενίσει αλλά και αυτούς που συνεχίζουν να ελλιμενίζουν τα σκάφη τους χωρίς να έχουν καταβάλει τα οφειλόμενα λιμενικά τέλη, τους καλούμε μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2023 να προσέλθουν και να τακτοποιήσουν τις εκκρεμότητές τους, διότι σε διαφορετική περίπτωση το θέμα θα εξεταστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο και θα υποστούν τις προβλεπόμενες κυρώσεις.

Document
Συνημμένο Μέγεθος
limenika-teli-.pdf (747.43 KB) 747.43 KB

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ