10/7: Διακήρυξη προμήθειας κάδων απορριμμάτων και συναφών ειδών

0

Ο Δήμαρχος Βόρειας Κυνουρίας διακηρύττει ότι εκτίθεται σε συνοπτικό διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης, την πλέον συμφέρουσα (συνολική) προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, η προμήθεια κάδων απορριμμάτων και συναφών ειδών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και των Ν.3463/2006 και Ν.3852/2010.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της δαπάνης είναι 26.288,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Ο διαγωνισμός θα γίνει στα γραφεία του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας στο Άστρος, την Τρίτη 10 Ιουλίου 2018 και ώρα 09.00 έως 10.00.

Για την ανωτέρω δαπάνη έχει εκδοθεί η Β.54/2018 ΑΑΥ, ενώ ο CPV είναι 44613700-7.

Οι προσφορές με όλα τα απαραίτητα στοιχεία θα σταλούν ή θα κατατεθούν στο Δήμο μέχρι την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα της διενέργειας διαγωνισμού, ή θα κατατεθούν αυτοπροσώπως ή μέσω νομίμως εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου την ημέρα και ώρα διεξαγωγής του διαγωνισμού.

Οι δικαιούχοι συμμετοχής στο διαγωνισμό πρέπει να ασκούν επάγγελμα συναφές με την ανωτέρω δραστηριότητα και να υποβάλλουν με την προσφορά τους, όλα τα δικαιολογητικά που προβλέπονται από την διακήρυξη του διαγωνισμού, σε σφραγισμένο φάκελο.

Συνημμένα αρχεία:

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ