ΤΙΜΩΝΤΑΣ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ

0

Ελληνοχριστιανική δύναμις, το απόλυτον πνεύμα.

Όταν οι δύο μαθηταί του Κυρίου, ο Φίλιππος και ο Ανδρέας μετέφεραν εις Τον Θείον Διδάσκαλον αίτημα ομάδας Ελλήνων να Τον συναντήσουν, τότε ο Χριστός είπε: «Ελήλυθεν η ώρα ίνα δοξασθή ο Υιός του Ανθρώπου. Ελλάς γάρ μόνη ανθρωπογένει φυτόν ουράνιον και βλάστημα θείον ηκριβωμένον, λογισμόν αποτίκτουσα οικειούμενον επιστήμην. Νυν εδοξάσθη ο Υιός του Ανθρώπου». Ακεραίαν την περίοδον διέσωσεν ο ιστορικός Ευσέβιος, Επίσκοπος Καισαρείας, αφού το ευαγγελικό κείμενο εμφανίζεται μόνο με την πρώτη πρόταση, «Ελήλυθεν η ώρα ίνα δοξασθή ο Υιός του Ανθρώπου».

Προεκτείνοντας εμείς σήμερα το υπό του Κυρίου ρηθέν, αλλά και εκ των υστέρων αποτελεσμάτων της συζεύξεως της Χριστιανικής πίστεως με την Ελληνικήν σοφίαν, μπορούμε να πούμε ότι οι δύο αυτές συνιστώσες δυνάμεις της Χριστιανικής πίστεως και της Ελληνικής σοφίας ευρίσκονται σε δυαδική σχέση και αλληλοπεριχωρούμενες, συνθέτουν το απόλυτον αντικειμενικόν πνεύμα. Και καθώς εις την Τριαδικήν Θεότητα ο Πατήρ φανερώνεται από τον Υιό Λόγο, το Χριστό, «Εγώ και ο Πατήρ εν εσμέν», κατά τον αυτό τρόπο, εις το αντικειμενικόν πνεύμα, εις το απόλυτον αντικειμενικόν πνεύμα, την αλήθειαν της Θεότητας, της Χριστιανικής πίστεως φανερώνει, εκλογικεύει ο Ελληνικός λόγος, εφ’ όσον οι όροι ουσία, υπόστασις, αλληλοπεριχώρησις, μέθεξις κ.λ.π. ευρίσκονται αποκλειστικά και μόνον εις την φιλοσοφίαν των Ελλήνων.

Ακόμη δε, μας παρέχεται η δυνατότητα, κατά χάριν και κατ’ οικονομίαν να πούμε ότι: Καθώς ο Υιός ομοούσιος τω Πατρί, και ο Ελληνισμός ομοούσιος των Χριστιανισμώ, εφ’ όσον κατά τον λόγον του Κυρίου, «Ελλάς γάρ μόνη ανθρωπογένει φυτόν ουράνιον και βλάστημα θείον». Η συνάφεια, η δυαδικότης του Ελληνικού λόγου με την χριστιανικήν αλήθειαν ανέκαθεν υπήρχε δυνάμει, όπως το Πυθαγόρειον θεώρημα ίσχυε και πριν ο Πυθαγόρας το φέρει εις φως.

Συντελεσταί της ενεργεία αναδείξεως της ουσιαστικής συζεύξεως του Ελληνικού πνεύματος με την Ορθόδοξον Χριστιανικήν Πίστιν οι τρεις φωστήρες της τρισηλίου Θεότητος, Βασίλειος ο Μέγας, Γρηγόριος ο Θεολόγος και Ιωάννης Χρυσόστομος, συνετέλεσαν εις το να συνειδητοποιηθή εις την ψυχήν σύμπαντος του Χριστιανικού κόσμου το δυαδικόν μεγαλείον της Ελληνικής γνώσεως και της Χριστιανικής αληθείας, αυτό που σήμερα ονομάζουμε Ελληνοχριστιανικό πολιτισμό. Έτσι ο Χριστιανισμός κατήυγασε το πνευματικό στερέωμα του ανθρώπου, και ο Ελληνικός λόγος, από απλό εκφραστικό όργανο, ουσιαστικοποιείται με το περιεχόμενο της Χριστιανικής αληθείας.

Σήμερα, την εορτήν των Τριών αυτών μεγάλων Πατέρων της Εκκλησίας μας, των δημιουργών του μεγαλείου των Ελληνικών γραμμάτων, του Ελληνοχριστιανικού πολιτισμού, την εορτήν αυτήν, ανερμάτιστοι, ανιστόρητοι, μικρόψυχοι, δουλοπρεπείς και απάτριδες κουλτουριαραίοι υποβάθμισαν, θέλοντας να ξεθεμελιώσουν εις την τάλαινα αυτήν Πατρίδα, ό,τι το ελληνικόν και το άγιον.

Θλιβόμεθα δι’ αυτήν την κατάπτωσιν των αρμοδίων, διαμαρτυρόμεθα εντονώτατα διά το εθνικόν αυτό έγκλημα, και μεθ’ όλων των νουνεχών Ελλήνων παρακαλούμεν τους κυβερνώντας σήμερον να διορθώσουν τα κακώς κείμενα, αφού ο ήλιος του θείου Ελληνικού Πνεύματος δεν σβήνει ποτέ, και η αλήθεια του Χριστού αναπαύεται εις τους αιώνας.

ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΜΠΕΡΔΑΛΗΣ

τ. Επιθ/της Εκπ/σεως

Φιλόλογος – Θεολόγος

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ