Σαν σήμερα…

0

Γεγονότα και πρόσωπα που έμειναν στην ιστορία και δεν πρέπει να ξεχάσουμε 

1798 Στραγ­γα­λί­στη­κε από τους Οθω­μα­νούς σε φυλα­κή του Βελι­γρα­δί­ου, ο πρό­δρο­μος και πρω­τερ­γά­της του Νεο­ελ­λη­νι­κού Δια­φω­τι­σμού, Ρήγας Φεραί­ος  (Βελε­στιν­λής), ο ιδε­ο­λό­γος — επα­να­στά­της της ανερ­χό­με­νης ελλη­νό­φω­νης αστι­κής τάξης, ο οποί­ος, καλού­σε σε εξέ­γερ­ση όλους τους λαούς της Βαλ­κα­νι­κής («Χρι­στια­νούς και Τούρ­κους»), με σκο­πό το γκρέ­μι­σμα της οθω­μα­νι­κής κυριαρ­χί­ας και τη δημιουρ­γία μιας Βαλ­κα­νι­κής ομοσπονδίας.

rigas

1812 Κατά τη διάρ­κεια των ναπο­λε­ό­ντειων πολέ­μων, ο Ναπο­λέ­ο­ντας εισβάλ­λει στη Ρωσία.

1848 Εξέ­γερ­ση πραγ­μα­το­ποιεί­ται στην Πρά­γα (12–17/6/1948), με αστι­κά — εθνι­κι­στι­κά χαρα­κτη­ρι­στι­κά (η Πρά­γα τότε ήταν τμή­μα της Αυστρο­ουγ­γα­ρί­ας). Οι εξε­γερ­μέ­νοι πήραν τα όπλα και έστη­σαν οδο­φράγ­μα­τα, ωστό­σο η υπε­ρο­χή του στρα­τού και η αδυ­να­μία γενί­κευ­σης της εξέ­γερ­σης, οδή­γη­σαν τελι­κά στη συντρι­βή της.

1897 Ο Καρλ Έλσε­νερ λαμ­βά­νει δίπλω­μα ευρε­σι­τε­χνί­ας για τον πολυ­σου­γιά, που αργό­τε­ρα θα γίνει γνω­στός ως το μαχαί­ρι του Ελβε­τι­κού Στρα­τού και θα ονο­μα­στεί «ελβε­τι­κός».

1901 Η Κού­βα γίνε­ται προ­τε­κτο­ρά­το των ΗΠΑ.

1909 Στη Νέα Υόρ­κη, εγκαι­νιά­ζε­ται η γέφυ­ρα Κουίν­σμπο­ρο, που ενώ­νει το Κουίνς με το Μανχάταν.

1911 Στις ΗΠΑ, σύμ­φω­να με τρο­πο­ποί­η­ση του Συντάγ­μα­τος, οι γερου­σια­στές εκλέ­γο­νται στο εξής κατευ­θεί­αν από τους πολίτες.

1913 Δημιουρ­γεί­ται το πρώ­το καρ­τούν, στις ΗΠΑ. Ο Τζον Ράντολφ Μπρέι σκη­νο­θε­τεί την ται­νία «Το όνει­ρο του καλ­λι­τέ­χνη», στην οποία ένας σκύ­λος κατα­βρο­χθί­ζει συνε­χώς λου­κά­νι­κα έως ότου στο τέλος εκρήγνυται.

1915 Γεν­νή­θη­κε  ο Αμε­ρι­κα­νός τρα­πε­ζί­της, Ντέι­βιντ Ροκφέλερ

1915 Γεν­νή­θη­κε ο ηθο­ποιός Ντί­νος Ηλιόπουλος.

iliopoulos2

1924 Γεν­νή­θη­κε ο Πρό­ε­δρος των ΗΠΑ, Τζορτζ Μπους

1926 Η Βρα­ζι­λία εγκα­τα­λεί­πει την Κοι­νω­νία των Εθνών δια­μαρ­τυ­ρό­με­νη για την πιθα­νή είσο­δο της Γερμανίας.

1929 Γεν­νή­θη­κε η Γερ­μα­νο­ε­βραία, Άννα Φρανκ, γνω­στή για το Ημε­ρο­λό­γιό της

anna

1940 Ο δικτά­το­ρας Φράν­κο ανα­κη­ρύσ­σει την Ισπα­νία «μη εμπό­λε­μη χώρα». Ωστό­σο, το καθε­στώς προ­σέ­φε­ρε σημα­ντι­κή υλι­κή και στρα­τιω­τι­κή βοή­θεια στις δυνά­μεις του Άξο­να, ενώ πολ­λοί Ισπα­νοί «εθε­λο­ντές» πολέ­μη­σαν με τη Βέρ­μαχτ στα διά­φο­ρα μέτω­πα του πολέμου.

1942 Η Άννα Φρανκ γρά­φει την πρώ­τη κατα­χώ­ρη­ση στο ημε­ρο­λό­γιό της.

anna2

1941 Γεν­νή­θη­κε ο Τσικ Κορία (Armando Anthony “Chick” Corea, πέθα­νε– 9 Φεβρουα­ρί­ου 2021) ιτα­λι­κής κατα­γω­γής Αμε­ρι­κα­νός μου­σι­κο­συν­θέ­της της τζαζ μου­σι­κής, πια­νί­στας-κιμπορ­ντί­στας, επι­κε­φα­λής μου­σι­κού συγκρο­τή­μα­τος και περι­στα­σια­κά ντρά­μερ. Οι συν­θέ­σεις του «Spain», «500 Miles High», «La Fiesta», «Armando’s Rhumba» και «Windows» θεω­ρού­νται ευρύ­τα­τα ως σημα­ντι­κό μέρος του ρεπερ­το­ρί­ου της τζαζ. Ως μέλος της μπά­ντας του Μάιλς Ντέι­βις στα τέλη της δεκα­ε­τί­ας του 1960, συμ­με­τεί­χε στη γένε­ση του μου­σι­κού είδους της jazz fusion. Το 1972 ο Κορία δημιούρ­γη­σε το μου­σι­κό συγκρό­τη­μα «Return to Forever». Μαζί με τους Μακόι Τάι­νερ, Χέρ­μπι Χάν­κοκ και Κιθ Τζά­ρετ, ο Κορία θεω­ρεί­ται ένας από τους σημα­ντι­κό­τε­ρους πια­νί­στες της τζαζ της επο­χής μετά τον Τζον Κολτρέιν.

1952 Επι­τρέ­πε­ται στους Σκαν­δι­να­βούς, για πρώ­τη φορά, να περ­νούν χωρίς δια­βα­τή­ρια τα σύνο­ρα μετα­ξύ των χωρών τους.

1955 Απο­μα­κρύ­νο­νται από τη γραμ­μή Ακα­δη­μί­ας — Καλ­λι­θέ­ας τα τραμ και αντι­κα­θί­στα­νται με τρόλεϊ.

1957 Πέθα­νε ο Αμε­ρι­κα­νός τζα­ζί­στας, Τζί­μι Ντόρσεϊ

1963 Η κινη­μα­το­γρα­φι­κή υπερ­πα­ρα­γω­γή “Κλε­ο­πά­τρα” με πρω­τα­γω­νι­στές την Ελί­ζα­μπεθ Τέι­λορ, το Ρίτσαρντ Μπάρ­τον και το Ρεξ Χάρι­σον κάνει πρε­μιέ­ρα στον κινη­μα­το­γρά­φο Ριβό­λι της Νέας Υόρκης.

1964 Ο Νέλ­σον Μαντέ­λα κατα­δι­κά­ζε­ται σε ισό­βια από το ρατσι­στι­κό καθε­στώς της Νοτί­ου Αφρικής.

1965 Παρου­σιά­ζε­ται η θεω­ρία του Μπινγκ Μπανγκ για τη δημιουρ­γία του σύμπαντος.

1967 Το Ανώ­τα­το Δικα­στή­ριο των ΗΠΑ κρί­νει αντι­συ­νταγ­μα­τι­κό νόμο που απα­γο­ρεύ­ει το γάμο μετα­ξύ ατό­μων δια­φο­ρε­τι­κών φυλών.

1968 Στρα­τιω­τι­κό νόμο επι­βάλ­λει στη Γαλ­λία ο Πρό­ε­δρος Ντε Γκολ, με πρό­σχη­μα τη διε­νέρ­γεια εκλο­γών και δια­τά­ζει την ανά­πτυ­ξη δυνά­με­ων των τεθω­ρα­κι­σμέ­νων στις παρι­σι­νές λεω­φό­ρους, την απα­γό­ρευ­ση κάθε δια­δή­λω­σης και τη διά­λυ­ση μιας σει­ράς αρι­στε­ρών και φοι­τη­τι­κών οργανώσεων.

1975 Η Ελλά­δα υπο­βάλ­λει επί­ση­μη αίτη­ση έντα­ξης στην ΕΟΚ.

1980 Η ελλη­νι­κή εθνι­κή ομά­δα ποδο­σφαί­ρου παίρ­νει για πρώ­τη φορά στην ιστο­ρία της μέρος στους τελι­κούς του Ευρω­παϊ­κού Πρω­τα­θλή­μα­τος, που διε­ξά­γο­νται στην Ιταλία.

1985 Τη χορή­γη­ση «ανθρω­πι­στι­κής» βοή­θειας 27 εκα­τομ­μυ­ρί­ων δολα­ρί­ων προς τους δεξιούς ενό­πλους (Κόντρας) της Νικα­ρά­γουας εγκρί­νει, με από­φα­σή της, η Βου­λή των Αντι­προ­σώ­πων στις ΗΠΑ.

1999 Η ΚFOR, η ειρη­νευ­τι­κή δύνα­μη του ΝΑΤΟ μπαί­νει στην επαρ­χία του Κοσό­βου, στην πρώ­ην Ομο­σπον­δια­κή Δημο­κρα­τία της Γιουγκοσλαβίας.

2003 Γεν­νή­θη­κε ο Αμε­ρι­κα­νός ηθο­ποιός, Γκρέ­γκο­ρι Πεκ.

2004 Η Εθνι­κή μας ομά­δα ποδο­σφαί­ρου, με την κατα­πλη­κτι­κή της εμφά­νι­ση και νίκη με 2–1, απέ­να­ντι στην οικο­δέ­σποι­να και ένα από τα μεγά­λα φαβο­ρί για τον τίτλο, Πορ­το­γα­λία, στον εναρ­κτή­ριο αγώ­να του EURO 2004, κάνει ονει­ρι­κό ξεκί­νη­μα στα τελι­κά της διοργάνωσης.

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ